www.9wat.net

 

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

 

 

ประวัติ/ความเป็นมา

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นพระอารมหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสมอแครง เล่ากันว่าเพราะมีต้นสมอร่องแร่งมาก แต่บางท่านสันนิษฐานว่า คำว่าสมอ เพี้ยนมาจาก คำว่า ถมอ (ถะมอ) เป็นภาษาเขมรแปลว่า หิน วัดนี้คงเรียกกันครั้งแรกว่า ถมอแครง แปลว่า หินแกร่งหรือหินแข็ง ครั้งในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงสถาปนาวัดใหม่  ต่อมาเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี (ต้นสกุลมนตรีกุล) พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ เพิ่มอีกครา จากนั้นกรมพระพิทักษ์เทเวศร (ต้นสกุลกุญชร ณ อยุธยา) พระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้ากุญชร” พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงบูรณ์ปฏิสังขรณ์ เป็นที่เสร็จสิ้น ครั้นถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดเทวราชกุญชร โดยนำพระนามเดิมของ กรมพระพิทักษ์เทวศร มาตั้งเป็นนามวัด

สิ่งสำคัญของวัด

พระอุโบสถ 
มีขนาดใหญ่และสูง กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๖ เมตร กรมพระพิทักษ์เทเวศรทรงสร้าง มีเขตพัทธสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว  ๔๓.๕๐  เมตร มีกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ที่มุมกำแพงแก้วมีเจดีย์อยู่ทั้ง ๔ มุม ภายในกำแพงแก้วด้านทิศเหนือมีวิหารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องดินเผาด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเป็นศาลารายก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องดินเผา

ผนังพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรม 
ผนังด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน เหนือช่องหน้าต่างเขียนภาพเหตุการณ์ตอนเหล่าเทพยดามาชุมนุมกัน ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดวงดึงส์ ส่วนผนังตอนล่างด้านหน้าระหว่างช่องประตูเป็นภาพทศชาติ เรื่อง สุวรรณสาม ด้านข้างทั้ง ๒ ด้านเป็นภาพภิกษุกำลังปลงอสุภกรรมฐาน และด้านหลังเป็นภาพกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์

พระพุทธเทวราชปฏิมากร
 
พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ฝีมือช่างสมัยทวารวดี ประดิษฐานบนฐานชุกชี หน้าตักกว้าง ๔.๓๕ เมตร ความสูงตั้งแต่พระเพลาถึงยอดเปลวรัศมี ๕.๖๕ เมตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามพระประธานประจำพระอุโบสถ นามว่า “พระพุทธเทวราชปฏิมากร” เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖
สายสังวาลพระพุทธเทวราชปฏิมากร
เนื่องในมงคลวโรกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๗ พรรษา พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเทวราชกุญชร ได้ดำเนินการจัดสร้างสายสังวาลประดับพระพุทธเทวราชปฏิมากร ขึ้น ๑ เส้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ออกแบบจัดสร้าง มีรูปลักษณะเป็นดอกพิกุลวางซ้อนกัน ๕  ชั้น ประดับพลอยสังเคราะห์

          ชั้นที่ ๑  ประดับพลอยสังเคราะห์ ๙ สี ได้แก่ สีขาวใส สีแดง สีเขียวใส สีเหลือง สีแดงแก่ก่ำ สีดำ สีหมอกมัว สีแดงสลัว และสีเหลืองอ่อน
ชั้นที่ ๒  ประดับพลอยสังเคราะห์ สีเขียว ๙ เม็ด
ชั้นที่ ๓  เป็นบัวรองฐาน ไม่มีพลอย
ชั้นที่ ๔  ประดับพลอยสังเคราะห์ สีแดง ๙ เม็ด
ชั้นที่ ๕  ประดับพลอยสังเคราะห์ สีขาว ๑ เม็ด

          ตัวเรือนทำจากวัสดุทองแดงขึ้นรูป สลักดุนลาย ชุบทองไมครอน และนำมาวางซ้อนกัน ๕ ชั้น จำนวน  ๔๓  ดวง  อีก ๑ ดวง  มีพระนามาภิไธย ย่อ “ม.ว.ก.” อยู่ตรงกลาง รวมทั้งหมด  ๔๔ ดวง  แต่ละดวงเชื่อมต่อด้วยตะขอทองเหลือง รวมความยาว ๖.๒๙ เมตร

ศาลารายสุชาดา
ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์
        
ศาลารายเภาลีนา
ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นสถานที่สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

พระวิหาร 
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่างๆ  จำนวน  ๙  องค์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘


สถานที่ตั้ง

เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๑-๒๔๓๐
แฟกซ์ : ๐-๒๖๒๘-๙๖๓๕

เว็บไซต์

www.watdevaraj.com
E-Mail : watdevaraj@hotmail.com

ค่าธรรมเนียม


การเดินทางไปยังวัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

การเดินทาง รถโดยสารประจำทาง สาย ๓, ๙, ๑๖, ๑๙, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๖๔, ๖๕, ๑๑๐

 

 

กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672