www.9wat.net
 

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล

เดินทางทุกวันอาทิตย์
ออกเดินทาง เวลา 8.30 น.

8.30 น.
9.00 น.


16.00 น.
16.30 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือมหาราช (ระหว่างท่าช้างและท่าพระจันทร์)
ออกเดินทางจากท่าเรือสาทร (BTSสถานีสะพานตากสิน)

- วัดบุคคโล เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติ ความเป็นมา อันสำคัญ เป็นที่เคารพ สักการะบูชาของสาธุชนทั่วไป อาทิ หลวงพ่อแพ พระพุทธประทานพร
- ไหว้พระ พร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา
- วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระอุโบสถเป็นแบบไทย หน้าบันเป็นลายดอก บุนนาค พระวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธ นาคน้อย ซึ่งนัยว่าอัญเชิญมาจากสุโขทัย
- วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง)
แวะท่ามหาราช เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
- วัดอรุณราชวราราม พร้อมนมัสการพระประธานวัดอรุณฯ
- วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” พร้อมให้อาหาร ปลาหน้าวัด
- เข้าคลองบางกอกน้อย ผ่านอู่เรือพระราชพิธี นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย ณ วัดอมรินทราราม
- วัดราชาธิวาสวิหาร ชื่อเดิม วัดสมอราย มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพ กราบไหว้ของพุทธ ศาสนิกชน ๑๒ องค์ด้วยกัน อาทิ พระพุทธไสยาสน์, พระสัมพุทธวัฒโนภาส , พระสัมพุทธพรรณี ประดิษฐานอยู่ในอาคารสถานที่ต่าง ๆ กันภายในวัด
- วัดเทวราชกุญชร พร้อมนมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากร
ถึงท่าเรือมหาราช โดยสวัสดิภาพ
ถึงท่าเรือสาทรโดยสวัสดิภาพ

ไหว้พระ ๙ วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ไหว้พระ ๙ วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

ไหว้พระ ๙ วัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

การเดินทางสู่ท่าเรือ

รถประจำทาง


รถไฟฟ้า

- ท่านนทบุรี (พิบูลสงคราม 3) : 32, 33, 63, 64, 65, 90, 97, 114, 175, 203, 506, 521, 545, 1053
- ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : 1, 15, 17, 35, 75, 77, 115, 116, ปอ. 504, รถไฟฟ้า(สถานีสะพานตากสิน)
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

- ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : ท่านสามารถ เดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า ได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : รถไฟฟ้าบีทีเอส

   


 

 

กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672